12.Wave-Gotik-Treffen Leipzig, 06.-09.06.2003  (Photos: Maria)